Жалейка (1908)

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Jump to navigation Jump to search
Жалейка
Зборнік вершаў
Аўтар: Янка Купала
1908 год
Huślar


№ 6.
„Загляне сонцэ
и ў нашэ ваконцэ!“
 

The Little Flute by Yanka Kupala.jpg


Цэна поўрубель (50 кап.).
 


1908.

Суполка

„Загляне сонцэ и ў нашэ ваконцэ“

выдала пакуль што и прадае:

Biełaruski lementar abo pieršaja nawuka cytańnia, cena 6 kapiejek.

Pieršaje cytańnie dla dzietak biełarusaŭ. Napisała Ciotka, cena 6 kap.

Беларуски лемэнтар, або першая навука чытаньня, цэна 6 кап.

Першае чытаньне для дзетак беларусаў; злажыла Цйотка, цэна 6 кап.

Гутаркі аб неби и зямли. цэна 15 кап.

Dudka Biełaruskaja, Macieja Buračka, cena 25 kap.

Dudka Biełaruskaja, pieknaje wydańnie, cena 50 k.

Pan Tadeuš. Pa polsku napisaŭ Adam Mickiewic na biełaruskuju hutarku pierewarnuŭ Wincuk Marcinkiewič cena 25 kap.

Pan Tadeuš. Pieknaje wydańnie, cena 50 kap.

Hapon. Apowieść biełaruskaja Wincuka Marcinkiewiča. cena 15 kap.

Hapon. Pieknaje wydańnie, cena 30 kap.

Smyk Biełaruski Symona Reŭki s pad Barysowa (Pranciška Bohušewiča). Cena 20 kap.

№ 6.
„Загляне сонцэ
и ў нашэ ваконцэ!“
 


Жалейка


Янки Купалы


Грай мая жалейка,
Пей, як салавейка!
Апевай нядолю,
Апевай няволю
И грымни свабодна
Што жыве край родны.
Янка Купала.
 ПЕЦЯРБУРГ.

Друкарня К. Пянткоўскага, Вялик. Пад’ячэская вул. № 22.

1908 год.

Спис.


Стр.
1. Я не паэта 1
2. К песням 2
3. С песняў а сваей старонцэ 3
4. С песняў беларускага мужыка 5
5. Я мужык-беларус 6
6. Шумные бярозы 7
7. Пажалей мужыка 9
8. Гониш мяне, паничок 10
9. Лапци 11
10. Саха 12
11. С песняў мужыцких 14
12. А ты, браце, спи! 15
13. Ня рвися к багатым 16
14. Мая хатка 17
15. Так-не, так не! 18
16. Ах! ци доўга 19
17. З маих песняў 21
18. На старую ноту 22
19. Ой дана, ой дана! 24
20. Панич и Марыся 25
21. Весна 27
22. С песняў аб вясне 28
23. Восень 29
24. З асенних напеваў 33
25. Зима 34
26. Да дзеўчатак 35
27. Касцу 37
28. А хто тамъ идзе? 38
29. Любимось, мае суседзи 39
30. Шавец 40 и 118
31. Песня а песнях 41
32. Плачуць мае песни 42
33. Дзяўчынка, галубка мая! 44
34. Да мужычка 45
35. Люли, люли, мужычок! 46
36. Перэд вясной 47
37. Песня вольнага чалавѣка 48
38. С песняў а битвах 49
39. Песенька для некатарых маладых людзей 50
40. Хоць ты, сэрцэ, лопни, трэсни! 51
41. С песняў аб мужыцкам горы 52
42. Нуда̀ 54
43. Песня жнеяў 56
44. Да сваих думак 57
45. Думки 60
46. С пралйотныхъ дум 61
47. С пралйотныхъ думак 62
48. З маих думак 63
49. Канюх. (Падане) 64
50. Над магилами 67
51. С прасоння 69
52. Як пайду я, пайду 70
53. Ой, чаму на хаты гэтые 71
54. Чагоб я хацеў 72
55. На добры, стары лад 73
56. Нябошчык 74
57. Шчасце 76
58. Адзин 77
59. Над сваей айчызнай 78
60. Вольха 80
61. Я бачыў 80
62. Липа 81
63. Думки (з украинскага Шэвчэнки) 85
64. Пара̀ 87
65. На жалейцэ 87
66. Каму? 88
67. Сон на куццю 89
68. Шчупак, Лебедзь и Рак 90
69. Над калыскай 91
70. Чаго нам трэба 94
71. Змачу пйорка 95
72. Пры скацине 96
73. Падарожны 97
74. Працуй! 99
75. Сяўцу 100
76. Кепска, братцы, жыць нам стала! 101
77. Гэты крык, што живе Беларусь! 102
78. Сватаная 104
79. Малады на вяселли 107
80. Агародник 109
81. Сцйопка Жук 111
82. Бабулька, прадаўчыца зйолак 116
83. Старцы 119
84. Касьба 121
85. Град 122
86. Гарэлка 126
87. Я видзеў 127
88. И як тут не смеяцца (куплеты) 128
89. Хто я? (Думка) 131
90. Каму? 133
91. Атповедзь 134
92. Эпиграмма на К. В. 136
93. Аўторцэ «Скрыпки беларускай» 136
94. «Нашэй Доли» (Першай беларускай газэце) 138
95. Беларускай Выдаўницкай Суполцэ «Загляне сонцэ и ў нашэ ваконцэ» 139
96. Атплата кахання 140АБМЫЛКИ.

Просим выбачиць, што праз недогляд верш «Шавец» знайшоўся тут выдрукаваным два разы: на стр. 40 и 118, а такжэ просим паправиць вось гэтые абмылки:

Стр. Верш. Надрукавана. Папраў и чытай
1 4 зверху песенку-думку песеньку-думку
» 15 » Беда, яго маци Беда яго, маци,
» 6 знизу и песен и песняў
» 2 » Долюб Долю
2 2 зверху стала стала.
» 3 знизу летамъ летам.
3 13 » дрозды гусь дрозд ды гусь.
» 9 » купйо куп’йо.
4 16 » Як калиб Як калиб
» 12 » У хаце Дома
5 1 зверху С песняу С песняў
» 3 » Усимъ рад Усим рад
» 4 знизу Я змагц Я змагчы
» 3 » вузки, вузки
7 1 зверху высокинький высокиньки
» 15 » Нады лбом Пад илбом
» 20 » песенки песеньки
» 4 знизу Шумныя Шумные
» 1 » Дый не маю слйоз Ды нима ўжо слйоз
9 15 » и сыты и сыт.
» 13 » закрыты закрыт.
» 7 » За кроў Йон за кроў
» 6 » Прыйдзе Прыдзе
12 10 зверху Многия Многие
12 14 зверху Ў церкви Ў цэркви
» 16 » Песянки Песеньки
» 4 снизу Рэзак и нароги От, рэзни-нароги
» 3 » Й палицу, узнимай-роль Палицу, ўзнимай-роль,
13 12 зверху Призьмай з дубцоў витай. Прызьмом з дубцоў витым.
» 15 » А такжэ й занозы Такжэ и занозы
» 18 » трэба трэба,
» 19 » была й на, была й на
» 19 » была й на, была й на
14 Пэред 1-ым зверху Запейма, як дужы,
» 4 зверху Тыж, сошка, Ты, сошка,
» 5 » Я ж пан твой араты, Я пан твой, араты,
» 6 » Век бедны й галодны Век бедны, галодны
16 8 знизу пачуем пачуеш
17 15 » и тыя и тые
» 16 » низинькия низинькие
18 15 зверху Ў йой У йой
» 6 знизу Загарак Заґарак
» 4 » Учора Ўчора
» Помеж 3 и 4 знизу прапушчэна Так-не, так-не!
19 6 зверху То свабод Йо свабод
» 10 » То зимли Йо зямли
» 6 знизу Загарак Заґарак
» 5 » доуга… доўга
20 6 зверху Бязпрытонных Заганяных
» 11 знизу гдзе, дзе,
22 1 зверху На польскую На старую
» 12 » Потам ў весь Потам весь
» 13 » И увесь крывави Весь крывавый плесняй
» 16 » Гоне йих, у Гоне йих, и ў
» 9 знизу Едзець Едзе
22 4 знизу Сабе й не Сабе не
23 2 зверху пазвадзе павадзе,
» 13 » смутные смутные
» 12 знизу сасонник сасонак
24 1 зверху Ой дана, ой дана!
» 17 знизу Нигдзе Нидзе
» 11 » А устаць А ўстаци
» 9 » заханнем зиханнем
26 9 зверху толка тольки
27 2 знизу кругом кругом,
28 1 зверху бяром бяром,
» 8 знизу абвеяў; абсеяў;
» 3 » Ах зноў Аж зноў
29 12 зверху усею душой! усяею душой!
31 4 знизу яще яшчэ
» 11 » гэт’кия гет‘кие
32 1 зверху Бедны Бедани
» 4 знизу Й змучаны И змучан
33 11 » шчасця, волю,— шчасця ў волю,—
» 8 » вясоласць вясйоласць
34 1 зверху Прыйшла Прышла
» 11 » Сапиць Сапець
35 14 зверху пий пи
» 2 знизу матачки, матачки
» 1 » Слаўца: Слоўца:
36 7 зверху робиць рабиць
» 12 » Хочыцца Хочэцца
» 13 снизу пазбыу пазбыў
37 9 зверху песенку песеньку
» 15 » зйми з йими
38 10 знизу йдзе? идзе?
» 3 » усю, ўсю,
39 1 зверху гэтай йих, гэта йих,
» 2 » разбудзиўй их разбудзиў йих
41 6 » Заработку Заработкаў
» 14 » Туды й сюды Туды, сюды,
» 4 знизу бяз песен Бяз песняў
42 7 зверху песенка песенька
» 11 знизу Узбураны Ўзбураны
» 3 » море морэ
» 17 » Гюблю Гублю
» 12 » вольнымъ вольным
43 3 » Узбураны Ўзбураны
44 1 зверху Дзяучынка Дзяўчынка
» 4 знизу двюх дзвюх
45 8 » жордку жэрдку
46 12 » Свищать Свишчаць
47 7 зверху миласць да брата миласць-дабрата
» 12 » Лынула Хлынула
» 13 » у носе ў носе
» 18 » хлевох хлявох
» 19 » Адзываицца Адзываецца
» 5 знизу Глядзиць шыны на колах, ци збиты. Глядзиць, ци шыны на колах узбиты.
» 2 » ураджай спорны ураджай, спорны
48 4 зверху соцень шаекъ соцень, шаек
49 8 » такия такие
51 9 знизу возьмюць возьмуць
53 7 зверху у паняверцэ ў паняверцэ
56 18 » вочи вочы
57 1 » дляучынки дзяўчынки
» 3 » гучныя гучные
57 11 знизу на горах па горах
58 6 » як лучынка, як лучынкай,
60 12 » ца поли, па поли,
61 7 зверху й слйозаў морэ! и слйоз морэ!
» 16 » Палячу Паляту
62 2 знизу скаргу скарґу
63 3 зверху дубы хвойки, дубы, хвойки,
» 3 знизу Не лячу Не ляту
» 1 » то й сэрцэ то сэрцэ
64 4 зверху славе б кликаў славе кликаў
» 5 » Як йон, сад я хатку, Як йон, сад я хатку
» 5 знизу (книгоўка) выкинуць: ня трэба
67 3 зверху вадзицы вадзицы,
» 4 » просиць просиць,
70 9 знизу па загонах па загонах,
74 1 зверху не крыўду не крыўдуй,
79 6 » цвяло цвяло.
87 20 » жеже жджэ
107 13 » гэтакъ гэтак
112 4 » Сцэопки Сцйопки
121 2 » дзень за днем Дзень за днйом
123 3 » скаргаў скарґаў
» 4 » скаргах скарґах
125 9 знизу брат брат,
» 8 » скажецэ; пеўна, скажэцэ; пеўна,