Adam Honory Kirkor (1911)

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Adam Honory Kirkor
Літаратуразнаўчы артыкул
Аўтар: Рамуальд Зямкевіч
1911 год
Іншыя публікацыі гэтага твора: Адам Ганоры Кіркор (Зямкевіч).

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
Roduald Ziemkiewicz.


ADAM HONORY KIRKOR.

(Biohrafično-bibliohrafičny narys u 25-letniuju hadaŭščynu śmierci).WILNIA.

Drukarnia Marcina Kuchty, Tatarskaja, d. № 20.

1911 h.

(Biohrafično bibliohrafičny narys u 25 lelniuju hadau- ščynu śmierci).

23 listapada 1911 hoda prajšło 25 hadoŭ ad dnia śmierci wiadomaho archeologa, historyka i žurnalista Adama Kirkora.

Piśmiennik hety, chacia i nie pisaŭ pa biełarusku, ale jak biełarus z rodu i ščyry pracaŭnik dla rodnaho kraju, maje i budzie mieć wialikaje značeńnie ŭ historyi biełaruskaho nacionalnaho razwićcia.

Radziŭsia Kirkor ŭ 1818 hadu ŭ Śliwinie Mahiloŭskaj hubernii. Byŭ jon synam unijackaho parocha (świaščennika). Wučyŭsia Kirkor s pačatku ŭ domie baćkoŭ, paśla ŭ mahiloŭskaj himnazii i nakaniec ŭ wilenskim šlachockim (dwaranskim) instytucie. Asieŭšysia ŭ Wilni Kirkor zajmaŭsia literaturnaj pracaj, pišučy karespandencyi da polskich i rasiejskich hazet i wydawajučy literaturnyje zborniki almanachi. Pieršym takim zbornikam Kirkora byŭ almanach «Radegast» (Wilno 1843), dalej u hadach 1845—1846 pad pseŭdonimam (prozwiščem) «Jan ze Sliwina» wydaŭ Kirkor 3 tomy zbornika «Pamiętniki umysłowe».

A. Kirkor kali byŭ redaktoram „Kur. Wil.“.


A. Kirkor kali byŭ redaktoram „Kur. Wil.“.

Pieršyje zborniki Kirkora mała zadawolili hramadzianstwo tak, što Kirkor maniŭsia ŭžo pakinuć literaturnuju pracu. Pašla 1846 hoda pačynaje Kirkor

słužbu ŭ «kaznačejstwie» ale adnaka literaturnaj pracy nie adroksia, dziela taho, što ŭ swabodnym časie cikawicca archeologijej i historyjej rodnaho kraju. Paznajomiŭšysia ŭ Wilni z usimi najbolš wydatnymi

A. Kirkor pad kaniec swajho žyćcia.


A. Kirkor pad kaniec swajho žyćcia.

wučonymi i historykami, jak naprykład Baliński, M. Homoliński, M. Malinoŭski, Narbutt, Kanstancin i Eustachy hrafy Tyškiewičy, Kirkor šmat ŭ čym skarystaŭ i ŭ kancy kancoŭ uzmacawaŭsia ŭ kirunku swajej pracy. Ad 1846 da 1856 hoda Kirkor piše nadta mała, kali nie ŭspaminać jaho redaktorskaj pracy ŭ «Памятной книжкѣ Виленской губерніи» za hady 1850—1854 dy sabrańnia staciej u knižcy «Историко-статистическіе очерки Виленской губерніи» (Wilnia 1853).

Paśla krymskaj wajny nastupili značnyje palahčeńnia dla drukawanabo słowa i woś ad 1856 hoda pačynajecca wialikaje literaturnaje i hramadzianskaje ažyŭleńnie ŭ Wilni i ŭ celym našym kraju. Arhanizujucca, asabliwa pamiž maładymi, literaturnyje hurtki palakoŭ, litwinoŭ i biełarusoŭ. Hurtki hetyje majuć metu słužyć sprawam demokratyzmu i šyreńniu aświety pamiž sielanami, kab padhatowić ich da budučaho wolnaho žyćcia. Pieršyje łastoŭki, biełaruskije knižki Marcinkiewiča, radasna witaje tahočasny niewialiki biełaruski hurtok u Wilni. Redakcija hazety «Kurjer Wileński», Syrokomla, Moniuško, Wincuk Korotyński i Kirkor heta soncy, kala katorych i hurtujucca usie zorki biełaruskaho adradžeńnia. S pačatku Romuald Padbereski a paśla Kirkor stanowiacca zahadčykami biełaruskano literaturnaho kružka. Kirkor pad upływam hetaho biełaruskaho hurtka układaje i drukuje biełarusko-rasiejski słoŭnik[1], piše staćci: «Этнографическiй взглядъ на Виленскую губ.»[2] i «Объ этнографической границѣ литовской и славянской народностей въ Литвѣ»[3].

Ŭ 1856 hadu hraf Eustachy Tyškiewič adkrywaje ŭ Wilni muzej. Kirkor ščyra i z ŭsich sił pracuje ŭ im, a kali pry muzeju ustanaŭlajuć Archeołogičnuju Kammissiju, Kirkor paśla hr. Eŭstachoho Tyškiewiča zajmaje najbolš wydatnaje miejsce ŭ wialikaj i cennaj nawučnaj pracy hetaj Kamissii. U hetym časie piše i drukuje «Przechadzki po Wilnie», katoryje robiać Kirkora nadta popularnym u našym hramadzianstwie dy pačynaje nadta cennaje wydaŭnictwo «Teka Wileńska», dzie drukujuć swaje pracy najlepšyje tahočasnyje literaturnyje siły. «Teka Wileńska» wychodzić praz 1857 i 1858 hod i znachodzić šmat padpisčykoŭ i čytačoŭ. Ŭ 1858 hadu pryježdžaje ŭ Wilniu car Aleksandr II. Kirkor drukuje na prywitannie albom «Bъ память пребыванія Государя Императора Александра II въ Вильнѣ, 6 и 7 сентября 1858 года». U albomie kolki prac pamieščeno u polskaj i francuskaj mowie i staćcia Kirkora pa rasiejsku «Очеркъ истории города Вильны». Аproč hetaho ŭ kancy alboma pamieściŭ Kirkor dwa wieršyki adzin litoŭski M Akielewiča, a druhi biełaruski «пѣсьня зъ паклонамъ адъ литоўcко-русинскай мужыцкай грамады» Wincuka Korotynskaho.

Ŭ hetym samym 1858 hadu byŭ wialiki ŭ Wilni zjezd šlachty, katoraja deklarawała caru Aleksandru II swaju dumku ab skasawańni pryhonu. Hod hety dla nas wažny tym, što ŭ Wilni adbyŭsia pieršy biełaruski schod piśmiennikoŭ, katoryje apracawali plan wydaŭnictwa knižek dla biełaruskaho narodu, što mieŭsia być wyzwolenym z ciažkaho pryhonu.

Zmianilisia časy i z hetaho ničoha nie wyjšło. Z biełaruskich piśmiennikoŭ byli tady ŭ Wilni, aproč Syrokomli, Moniuški, Wincuka Korotynskaho, Romualda Podbereskaho i Kirkora, Wincuk Dunin-Marcinkiewič, Arciom Weryha-Dareŭski i kolki maładych. Woś z hetaho času majem cikawy wieršyk Arcioma Weryhi-Dareňskaho, u katorym jon, aproč druhich ludziej, zwiertajecca i da Kirkora:

Adaśka, rodny Adaśka!
Jak my ciešymsia z Ciabie!
Duša Twaja zusim naśka,
A hornieš usich k sabie.
Murašačka pracawita,
Chwała brat sile Twajej!
Jak našy u puniu žyta,
Kładzieš usio u Muzej.
Budż zdaroŭ! nichaj-že pilna
Tak usie robiać swaje;
Nichaj pomniać kraj i Wilna
Starannia hety čyje.

Ŭ 1859 hadu wydaje Kirkor 2 tomy zbornika «Pismo zbiorowe wileńskie», a ŭ 1860 hadu prynimaje na siabie redakciju hazety «Kurjer Wileński», i jak świedčyć Wincuk Korotyński[4] pastawiŭ jaho na takuju literaturnuju wysokaść, što hazeta pačynaje cikawić ŭsich i znachodzić adrazu bolš za 3,000 padpisčykoŭ: reč niebywałaja ŭ Wilni. Ale z hetym wydaŭnictwam iduć ŭ pary i złydni, dziela taho, što na Kirkora pačynajuć napadać ludzi, katorym była nie da spadoby jaho praca ŭ rasiejskich wydaŭnictwach. Najbolš pryšłosia wyciarpieć Kirkoru za wydaŭnictwo «Alboma». Pieršy napaŭ na Kirkora emihrant Juljan Klačko ŭ brašury «Odstępcy» (Paryž 1860), druhim byŭ Romuald Podbereski, katory krytykuje wostra kirunak hazety «Kurjer Wileński»[5]; treci praciŭnik Kirkora wiadomy polski paet Kornel Ujejski najhorš zaškodziŭ Kirkoru swajej staccioj «O Albumie wileńskim»[6], nadrukawanaj paśla ŭ addzielnaj knižcy (Listy z pod Lwowa. Lipsk 1861). U 1864 hadu irkor jedzie ŭ Piecierburh i razam z Jumatowym wydaje «Новое Время». Ŭ 1871 hadu Kirkor piereježdžaje da Krakowa i tamaka žywie až da śmierci swajej ŭ dniu 23 listapada 1886 h. U 1872 h. Kirkor napisaŭ wielmi cikawuju staćciu: „Этнографическіе очерки Сувальской губ.“ (Памятная книжка Сувалкской губ. на 1873 г.), dzie jość i pieśni suwalskich biełarusoŭ. U 1874 hadu drukuje Kirkor i Krakowie knižku «O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich». Knižka heta maje dla nas wialikaje značeńnie: u jej šmat jość cikawych rečy ab biełaruskaj literatury iz jaje dawiedalisia my ab ŭsich biełaruskich tworach Arcioma Weryhi-Dareňskaho, katoryje dahetul ješče nienadrukawanyje badziajucca niedzie u ludziej. Ŭ hetym samym hadu pamieščaje ješče Kirkor u waršaŭskim miesiačniku Niwa» cikawuju staćciu: «Pierwotna Słowiańszczyzna», dzie piše i ab Biełarusi[7]. Paśla 1874 hoda Kirkor piše mała, pracuje bolš jak archeołog u Haličynie. Tolki u 1882 hadu drukuje Kirkor swaju staruju pracu ab Litwie i Biełarusi, katoraja i ŭchodzić ŭ III tom wydaŭnictwа «Живописная Росciя». Heta najbolšaja i najcenniejšaja z prac Kirkora. Apošniaj pracaj Kirkora była knižka «Bazylika Litewska» (Kraków 1886) Jak žurnalist i palityk Kirkor šmat wyciarpieŭ ad palakoŭ i rasiejcoŭ, katoryje i dahetul nie zdabylisia na praŭdziwuju acenu jaho pracy dla kraju; jak ščyry i niezmardawany pracoŭnik, tutejšy karysny archeolog, historyk i etnohraf Kirkor astaniecca niezabytym ŭ historyi nacionalnaho adradžeńnia tak biełarusoŭ jak i litwinoŭ.

Chacia Kirkor paśla wiadomaj zabarony druku biełaruskich knižek straciŭ nadzieju na utrymańnie nacionalnaj biełaruskaj asobiennaści, pišučy: «Biełarus nie pabačyć bolš pracy swajej u druku. Hołasu rodnaj mowy nie pačuje jon u kaściele. Biełaruś pamierci pawinna»[8], Biełaruś nie pamiorła i biełarusy zaŭsiody pamianuć jaho «nie złym, cichim słowam», jak ščyraho i dobraho syna Biełarusi, katoraj jon słužyŭ čym moh i jak moh.

Romuald Ziemkiewič.


  1. Записки Императ. Географич. Общества tom XI i XXI.
  2. Этнографический сборникъ, выпускъ III. С.-Петербургъ 1858 года.
  3. Вѣстникъ Россійскаго Географическаго Общества. Knižka IV str. 236—257 (СПБ. 1857).
  4. Gazeta Warszawska 1886 № 265.
  5. Dziennik Literacki. Lwów 1860 № 33.
  6. Dziennik Literacki. Lwów 1860 № 34
  7. Niwa. Warszawa 1874 str. 19, 140, 252—253, 254, 357—361, 412—417.
  8. O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich, Kraków 1874. str. 55.

Гэты твор знаходзіцца ў грамадскім набытку ў краінах, дзе тэрмін аховы аўтарскага права на твор складае 70 гадоў або менш.

Абразок папярэджаньня
Гэты твор не абавязкова ў грамадскім набытку ў ЗША, калі ён быў апублікаваны там цягам 1927—1964 гадоў.