Старонка:Zhylunovich Belaruskaja literatura.pdf/33

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі

19 Новкнл а.—Б-ёлорусы, -ЗбормІк „Формы національнаго двкженія". Спб. 1009).

, —БІлоруськнй націонплышгі рух. іЛІт.—науковнй вістнік. 19Ю}.

—Б*лорусское двнженіе | Новый- энцмкл. сіовдрь Брок.—Ефр.. полут. 8.

+" На дороэі да новаго жыцьця. Пецярбург. 1912.

+" — Нашы песьняры. Вільня. 1918. (лацінікаю).

20 Полун С—Білор>сь«поэзі«вііт^повнхгіредставннісах?Уіа^ан.хата. 1910*31'-

21 Пыамм А.—Мсторіа.р>'сскон эткогра+Ік. 4 тт.Спб-1819—92 г-г—аб бедарусахт.4.

22 Ромамов Е.-«Тарас наа-.р^ас* I Др. белоруеагіс стмхотворемія. Могмлев.1902.

23 С- 8с—.Адвечка» пмьня" Ямкі Купалы. іНша ківа. 1910. «__38і.

24 Святнцькій i—Вцроджею білэруеького пісьменствз. Львоу. 1908.

25 Ф-ко Ю — Беларусь у пеен*х. Білорусекое »хо. 1918. N 4, 5 м 6).

„ Згукі суеьвсімай вдйкы 1914—18 г. у беларускай паэзІІ. (Школа н культура еовет. Белорусскк. 1919. № 1).

26 Хл'Ьбііепнч Е—Народннчесгая поээія йілоруссов. Спб. 1917.

27 Ш. Ядвігік—В. Марцінкевіч у практычным жыцьці. (Наша ніва. 1910. № 48).

28 Ямуляйтіс А.—Аб маладым наеце с Крошына. Маладая Беларусь, т. I., сш. 3.

29 Якчук Н.—Н4схолько стов о мовМшей б*лорусекой лнтературв. НзуЬстія оош. слов. кудьтуры. 1912. т. I кк 1. ЗОЯсемовіч С.— Беларуская літээатурл у 1909 г. Напж ківа. 1910. М 7.

31 КарскнА Е.-Белоэуссы,т. III, вып. III аб новай беларуской літэратуре—друкуецца.

32 Очсрк бслорусасой літературы, под рсд. Янчука Н.—друкуецца.

Б. ВЫДАННЯ па БЕЛАРУСКУЙ ПІСЬМЕННАСЬЦІ.

I. ВЕРШЫ.

1 Аггаведаньня і «««нды вершан рожных аутороу. ВІльня. 1914. лацінікаю

2 Богдачовіч М.—Вянох; кнІжка выбраных вершоу. Вільня. 1913.

3 Буйло К.—Курганная кветка. Вільня. 1914.

4 Бурачок М. (Богушевіч Ф.| Дудка беларуская. Пецярбург.

і, Тое самае. Відьня. 1918. лацікікаю

5 Быліма Ямка—На прыэее. Вільня. 1918. лацінікаю.

6 Гартны ЦІавса—Песыіі. Пецярбург. 1913. лацІмікаю.

7 Гарум Алес Матчын аарь.думы і песьні. 1907—1914,—Мемсх. 1918.

8 Зязюля а,—3 роднаго эагону. лацініхаю.

9 Колас Якуб— Батрак. Як- Юрка забагацей. лацІкікаю-

„ — Песьн) жальбы.

„ —Сымон музыка—поэма, ч. 14—3, Менск 1918,

10 Купала Яняа—Адвечная песьня. Пецярбург. 1910.

„ Гусьляр. Пецярбург. 19Ю._ дацінікаю.

» Жадейка—«зборнік вершау. Пецярбург. 1908.

„ —Шляхам жыцьця-эборнік вершаў. Пецярбург. 1913.

_ „ Спадчама. вборнік таорау -дукуяцца.

11 Леучык Гальяш—Чыжык Беларускі, эборкік вершоу. Вілым. 1912. і лацімікаю.

12 Яучыма Ямка Неслухоўекі Івам—Вязанка. Пецярбург. 1903.

13 Марцінкевіч В-—Вечарніцы. Пецярбург. 1909. дацшікаю.

в Гапом іапоіесцьі. Пецярбург. 1907. дацікікаю.

• Стауры—гауры. ллцінікаю.

Шч роускіе дажынф. Купала. аловесш». Пецярбург. 1910. іа-_ цікікаю.

14 Па'ўловіч Альберт,—Снапох.--сборнік вершоу. Віяьня. 1910.

15 Р»йка Сымон (Богушевіч Францішек)—Смык беларускі. Псцчрбург. 1908. лацінікаю.

. Тое самае. Вільня. 1918. лацінікаю.