Старонка:Zhylunovich Belaruskaja literatura.pdf/32

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі

СШС ВЫДАНЬНЯУ па БЕЛАРУСКУЙ ПІСЬМЕННАСЦІ.

А. ПСТОРЫЯ I КРЫТЫКА БЕЛАРУСКАЙ ПІСЬМЕКНАСЦІ.

1 Б. Г,—Песьняр чыстай крзсы. (Наша ніва. 1914. М 8).

2 Богдановнч М.—БЬлорусское возрожденіе. (Укранн. жнзнь. 1915. 1 н 2). V

(Глыбы і слаі', (Агляд белар. краснай пісьненнасьці 1910 г.}.

(Наша нІва.1911.лк№3,4н5-. „ Забыгы шлях. (Вольная Беларусь- 1918. 15'.

„ Затры гады (агляд беларускай краснай пісьменнасьці 1911—131.

(Колядная пісанка. 1913 г.).

3 Б у л ь б а А.—Грамадзянскае становішчэ В. Дунік-Марцінкевіча. (Наша ніва. 1910./* 48 .

„Гусьляр" Я Купалы. (Наша ніва. 1910. .** 43 .

„ „Пееьні жальбы" Якуба Коласа. еНаша ніва. 1910. № 40).

4 Бядуля З.-М- А. Богдановіч (+ 12 ка« 1917 г.) (Вол. Бсларусь. 1917. № Ц

5 ВІндоўскі Д.—„Курганная квстка". Наша ніва. 1914 М 47.

6 Гмырак Лявон—Беларускаенаціональнаеадраджэнне. Вялікоднаяпісанка.1914г.).

7 Горэцкі М.—Доктор Францыск Скарына. В. Беларусь. 1917. Л» 12;.

8 „Дзьве страты". (В. Беларусь. 1918. М 20-1).

9 Довнар—Запольскій М.—В. Дуннн-.Чарцннкевнч н его поэма „Гапон".

—В. Дуннн-Марцннкевнч н его поэна „Тарас на Парнас*". 8н-тебск. 1896. 32 стр.

10 Дорошэнко Д.—Беларусы І іх національнае адрадзэнне. (I лацінікаю;яшчэ у .Нашай ніве". 1909 г. 4).

1. Дыянэнты беларускага прыгожага пісьменства. 'Зборнік абраных творау, з ка- роткімі аглядамі працы пісьменнікау" Кіяу. 1919).

12Жылуновіч Нмітро-Беларуская літэратура. іЗборнік .Зажынкі" М. 1918».

ІЗЗеккевіч Ромуальд-Вінцук Дунін-Марцінкевіч, нго жыцьцё і літэратурнае зна-чэньне. (Наша ніва. 1910. Н> 48).

„ Значэньне Францішка Скарыны у беларускай куяьтуры. (В. Бсларусь. 1917. № 13}.

„ 400-лецьці беяарускаго друку. (В. Беларусь. 1917. № 12).

„ —Ян Баршчэускі, першы беларускі пісьненнік XIX сталецьця. ВІльня. 1911. (I лацінікаю;яшчэ ў;,Нашей ніве". 1911. № 51—2).

4 Карскій Е—Біларусская Эненда на нзнанку. Харьков. 1903.

15 Л. (астоўскі) В.—„Васількі" (Наша ніва. 1914. № 25).

„ -Памажыця! Н. ніва. 1913- N № 37 N 38*.

„ —„Родныя зьявы" Т. Гушчы (Наша ніва. 194. Яі 41 .

„ -^,Рунь" М. Горэцкаіо 'Каша ніва. 1914- № 39 .

16 Л. Л.—АдбІткІ клясовага знаганьня у беларускім піськснстве. ,Шко.іа н культуса

17 Лёсік Язэп. -- "Антось Лата". (В. Белорусь. 1917. № 33).

18 М. І. -- Мае увагі. (Наша ніва. 1912. № 32).