Старонка:Zhylunovich Belaruskaja literatura.pdf/30

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Jump to navigation Jump to search
Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі


XIII.

Вось тыя кропкі вядамосцчу, якія у варунках свае працы І эалежна карыстаньню, удзеляным у распараджэньня часам, удалося накідаць і выла-жыць перед вамі, шаноуныя слухачы. Пэуна, гэтым можа і ня удаслася да-сягнуць тае мэты, якоя б жадалася, зацікавіць вас значнасцью 1 гістарыч-най важнасцю таго хватку, якім маяцца маладая беларуская літэратура. Калі гэта так, та зусім ня таму, што ня вагкі знак, што і ціку да себе ня вы-зывая, а таму, трэба думаць, што дару нарысу яе абраэоу і значнасці я ня маю. Каб ахапіць яе усебакова І вылажыць перад вамі, раунуючы э дру-гімі, яе уплыу на агульны прагрэс І раэвіцьціо ды нвцыянальная атраджэньня» трэба здольнасць мастака-маляра. НІма, аднак суменьня, ды чужды яго і вы, што беларуская літературане уздутая рэч, а багаты уклад у люцкую культуру-

Тыя варункі, у якіх яна жыла і тыя прыпоны, якія стаялІ і стаяць на дарозя яе развіцця— цяшка адазваліся на ей. Трэба мець у воку, што пры забітасці і цямнаце ня толькі у сэнся нацыянальнаго самапазнаньня, а і з боку агульнай граматнасці, няймючасць можнасці мець сваіх чассопнсоу і нужнаго апарату—многа гіня І таіентау і Іх творау у ня веданьня ня дастатны патураньня сабе. Усе тоя, што мы маям, гэта праца апошніх 33 годоу, лічучы з першым перыядам—В. Дуніна і Багушевіча, эаслуга „Наша Нівы", якая вывуд?Іла з ямы завяданьня усе гэтыя цэннасці. Так.'цэннасці! Цчннасці гэты, можа і ня па вартасш яшчэ усімі ацэньваючыя па насвядо-масці закінутыя — але с часам маючыя заняць ня апошняя мейста у гісторыі народных літэратур. Прачуткія і прабачныя людзі, з нашых суседзяу, ужо эварочвалі увагу на яе ня раз I давалі саае думкі аб ей. Маям шчасця ка-ааць аб ім і мы самі.

Цаперашні час. які прыніос пачатак новай эры жыцьця—эры асла-баджэньня працоунаго народу аа прыгону сацыяльнаго і нацыанальнаго— дасць чулы шгырх свабоднуй праяве творчасці шырокіх народных грамад.


23. Зазюля А. (вершы, перэклады) нсЕнЯЗ з селян;

24. Гурло А. (вершы)—селянін, служачы;

25. Арол М. 'вершы, прозаі—селянін, нар. вучыцель;

26. Лобік Лявон вершыі—рабочы з селян;

27. Лаўрын Жорсткі іён жа Наз. Бывасускі іперіклады і публіцыстыка)—неіцанін, гандлёвы служачы;

28. Лявон Гмырак (крытыка,- публі ыстыка) служачы ,тэхнік>;

29. Неманскі (Пятровічі (публі ыстыка'-селянін, служачы;

30. Янук Журба (вершыі-селянін, кар. вучыцель;

31. Г.тары Улас (вершы, ороэаі-мкнік;

32. Піліпау (вершы, проза -селянін, служачы;

33. Фарботко Ю. [вершы, крытыка, публі ыстыкаі літэратар:

34. Петрашкевіч А. ,Ф. Калінка івершы, проза, публі.ыстыка -селянін, земляроб;

35. Леўшчзнка Е. (публі.іыстыка)-вучы ель;

36. Леуко Кандр'ат івершы, драма)-селянін, служачы;

37. Галка Міхалка (вершы)—селянін. вучыцель I шмат другіх.

(рэд.)