Старонка:Zhylunovich Belaruskaja literatura.pdf/29

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Jump to navigation Jump to search
Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі


людзей. Многія нікопькі ня уступаюць па таленту абгавораных намі— можа толькі крыху, таму, што яшче ня паспелі яны у Іх у канец развярнуцца. Гэтак, я упамяну аб. Ф. Чарнушэвічу, А. Гаруну, Галубку, 3. Бядулю, А. Зязюлю. Кожны э'іх сааімі творамі пакаэалі якая сіла І таленткасць захо-вана у іх; трэба толькі папрацаааць нал ашліфоукаю яе ды папоуніць кры-ху пазнаньнямі. Але I бяз гэтаго яны пасьпелі ужо адмеціць сябе у бела-рускуй літэратуры і заваяваць асобная ыейсца. Кожны з'іх мая гардасць пахааліцца выданнымі зборнікамі сааіх творау, дзе можна шмат найці уда-лых і сільных рачэй. Так, надоччы вышау зборнік вершау А. Гаруна „Мат-чын Дар". Раней выпушчаны пекныя „абразкі" 3. Бядулі, некулькі апаве-даньняу Галубка, вершы Зязюлі. Нельга ня упомніць паміж ходам, што Га-лубок у апошні час напісау некулькі сцэнічных творау, якія маюць пацеху бачкць са сцэны у Мінску і лругіх гарадох Беларусі. Ф. Чарнушэвіч пера-лажыу на беларускую мову шмат рачэй Т. Шэучэнкі, між Іншымі яго паэ-му „Кацярына".

За імі трэба паставіць яшчэ двух ня слабых пісьменнікау—гэта А. Пауловіча і ЯдвігІна Ш. Творчасць Іх эусім асабістая: А. Пауловіч—гэта талентны гумарыста і жартаунік. Яго пекныя плаукія аершы усюды вядомы на Беларусі і рэдка хто ня пукауся со смяху, чытаючы Іх. Ядвігін Ш. здольны лірыст і сымволік хаця І бытаванныя рэчы яго талентныя. Ня чуж Ядвігін Ш. здароваго бадзіоручаго гумору. Той і другі маюць ужо выпушчаныя кніжкі свак творау. Першы. А. Пауловіч, „Снапок", другі Ядвігін Ш. "Васількі" і "Казкі".*)


  • ) Спіс сучасных белорускіх пісыменнікау:

1. Ян»:а Купала (всршы, драмыт. рэчы) - еелянін, служачы;

2. Якуб Калас (вершы, проза, драна)—селннін, народны вучьшсль;

3. Максім Багдаковіч (оершы, проза, крытыка)-еын іучЫцеля з селян, служачы;

4. Алесь Гарун (вершы, проза, пуйліцыстыка) ~ рабочы 8 селян (сталяр);

5. Цішка Гартны (веріньт, проза, дрлма, публіцыстыка)-рабочы 3 селян (грабар);

6. Кароль Каганец (вершы, проза, драна) -ляснІк з селян;

7. Максім Гарэцкі (проэа, крытыка, публіцыстыка)—сеяянін, канорнік;

8. Масей Крапіука (іначэй Цйгка) (вершы, проза, публшыешка, селянка, вучы.елька:

9. Альбірт Пауловіч (вершы сатырыччыя і гумарыстычныя) кешанін, служачы;

10. Змітрок Бядуля (вершы, проза, публі-ыстыка)—мешанін, гандлевы служачы;

11. Канстанція Буйло (всршы, драма)—меш,анка. вучы елька;

12. Галубок (вершы, проза, драна)—селянін. жалеэнвдарожкы служачы;

13. АлехновІч—Чзркдс К. (вершы, проэа, драма)—артыста;

14. Антон НовІна (крытыка, пуолі'ыстыка)-літгратар;

15. Власт (в. ЛастоускІ) (проза, публшыстыка)- -літ.эратар;

16. Шантыр Фабіян (вершы, проза, публі-ыетыка)-рабочы э селян (муляр);

17. Ле'сік Яз п (проза, крытыка, публіпыстыка)—нар. вучыцель з селян, літэратар;

18. Ядвігін Ш. (проза, публіцыстыка)— з дробнай шляхты, служячы;

19. ЧарнушэвІч Тодар (ыршы) -рабочы з меідан (кравец);

20. Леучык Гальяш (вершы)- служачы;

21. Бульба А. (ён жа Стары Піліп) (крытыка, публіцыстыка) З служачай інтэлігекцыі, гандлёвы служачы;

22. Земкееіч Р. (крытыка і бібліаграфіка) — з дробнай шляхты, інжанер;