Старонка:В. Ластоўскі. Кароткая энцыклапедыя старасьвеччыны.pdf/2

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Jump to navigation Jump to search
Гэта старонка не была вычытаная


Рэцэнзенты: кандыдат гістарычнных навук Генадзь Сагановіч кандыдат філалагічных навук Мікола Хаустовіч

Ластоўскi В. Кароткая энцыклапедыя старасьвеччыны: Уклад. Я. Янушкевiча.—Мн.:Выд. Хурсiк, 2003.—228 с.

ISBN 985-6718-09-0

Навуковае выданне Вацлаў Юр’еў Ластоўскi Кароткая энцыклапедыя старасьвеччыны Укладанне Язэпа Янушкевіча

У рэдактуры ўкладальнiка

Падпiсана ў друк 21.09.2003. Фармат 84х108 1/32. Папера газетная. Гарнiтура Journal. Афсетны друк. Ум. друк. арк. . Наклад 300 асобнiкаў.

Выдавец iндывiдуальны прадпрымальнiк В. У. Хурсiк 220117 Мiнск, прасп. газ. «Известия“, д.57, кв. 31 тэл. 2703382 Лiцэнзiя ЛВ 573 выдадзена 18.11.2002

Надрукавана з арыгiнал-макета выдаўца ў друкарнi УП «Ходр“ ГА БелТІЗ 220004 Мiнск вул. Вызвалення, 9 Лiцэнзiя ЛП 91 ад 12.12.2002